fbpx

תקנון האתר

מבוא

  • אתר www.unikit.co.il ( "האתר") המופעל ע"י חברת יוניקיט הנדסה בע"מ
    • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
    התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

שירות לקוחות

  • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון0737-969-733

אבטחת מידע ופרטיות

חברת יוניקיט כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת יוניקיט ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת יוניקיט או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברהיוניקיט הנדסה בע"מ. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 073-969-733 באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

המידע באתר

יובהר בזאת כי המידע המוצג באתר יכול ועשוי להיות שונה במציאות וזאת מכורח תנאים שלא בשליטת האתר והחברה. לכל שאלה והבהרה יש להתייעץ עם החברה יוניקיט בטלפון 0737-969-733

אחריות אישית:

האתר אינו אחראי לתכנים באתר המובילים אל אתרים אחרים.

האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד למשתמש עקב מידע שהוצג באתר והמשתמש החליט לפעול על פיו ללא ייעוץ מקצועי. המידע באתר הנוגע אל התקנות עצמאיות הוא להצגה ויהיה כדוגמה בלבד.

קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה
    • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

Call Now Button